Kvalitné reklamné predmety za najlepšie ceny.

Všeobecné podmienky

  1. Internetový systém zákazníckeho servisu reklamnebaliky.sk, je vo vlastníctve Vydavateľstvo a reklamná ag. DANIŠ so sídlom v 925 45 Abrahám 129 – ďalej len danish
  2. Tieto pravidlá určujú zásady spolupráce medzi danish a zákazníkom, ktorý má sídlo na Slovensku (nieje podmienka) a  ktorý zadáva objednávku prostredníctvom systému reklamnebaliky.sk.
  3. Objednávky prostredníctvom reklamnebaliky.sk môžu zadávať zákazníci, ktorí:
    a) Majú prístup k internetu, a bsolvovujú registračnú procedúru
    b) Sa oboznámili s obsahom týchto pravidiel a súhlasili s ním.
  4. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za právne vady, ktoré vyplývajú z obsahu a formy predlôh a vzorov dodaných na tlač, vrátane zodpovednosti za porušenie autorských práv a iných práv tretích osôb.
  5. Prípadné spory medzi danish a zákazníkom sa budú riešiť podľa ustanovení týchto pravidiel.
  6. danish sa zaväzuje nesprístupňovať adresné a kontaktné údaje svojich zákazníkov tretím osobám. Tieto údaje sa budú využívať jedine na účely riadneho zúčtovania zákaziek, dodania predmetov zákaziek na príslušnú adresu, kontaktov nevyhnutných pre realizáciu zákaziek a informovania zmluvných partnerov o zásadných zmenách ponuky a marketingových aktivít spojených s ponukou danish. Zákazník zaslaním objednávky súhlasí s podmienkami a so zasielaním informácií prostredníctvom elektronickej pošty na udanú e-adresu